Twente-koerier.nl

                                 

ADR

Binnen heel Europa vervoeren wij gevaarlijke stoffen. 

Twente-koerier is gecertificeerd om de meeste ADR klassen te vervoeren (uitgesloten zijn 1 & 7). Wij beschikken over goed uitgeruste bussen om deze goederen veilig, zorgvuldig en snel te vervoeren.


De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een Europese overeenkomst, het ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route). Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.


ADR-gevarenklassen

Gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld in gevarenklassen. Gevarenklassen bundelen een groep stoffen die tijdens het vervoer gelijksoortig gevaar kunnen opleveren

 1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 2. Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen
 3. Brandbare vloeistoffen
 4. 4.1. Brandbare vaste stoffen. 4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
  4.3 Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen
 5. 5.1 Oxiderende stoffen.
  5.2 Organische peroxiden
 6. 6.1 Giftige stoffen.
  6.2 Infectueuze stoffen
 7. Radioactieve stoffen
 8. Bijtende stoffen
 9. Overige (milieu) gevaarlijke stoffen

ADR-voorschriften

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden verschillende voorschriften:

 • vóór aanvang van het transport, zoals verpakken, etiketteren en het opmaken van documenten
 • voorschriften voor de belading van het voertuig, zoals stuwage en samenlading
 • voorschriften voor het voertuig, zoals oranje borden en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • voorschriften voor onderweg, zoals het gebruik van blusmiddelen en tunnel- en routebepalingen.

Uitgangspunt voor het toepassen van de voorschriften is de stoffenlijst in het ADR, waar alle gevaarlijke stoffen zijn opgenomen met het stofidentificatienummer, ook wel UN-nummer genoemd.